UDT

Kurs konserwatora obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do zdania egzaminu UDT na konserwatora.

Szkolenie w zakresie  konserwacji  UTB przeprowadzają doświadczeni inżynierowie z zakresu mechaniki oraz elektryki wraz z  częścią praktyczną zgodnym z programem szkolenia  w zakresie wymaganym na egzaminie który pozwala zdać egzamin w zakresie uprawnień konserwacyjnych UTB.

Centrum Szkolenia RadiTech prowadzi szkolenia w zakresie UTB :

– Suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny,

– Wózek jezdniowy podnośnikowy,

– Żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący,

– Żuraw samojezdny,

– Żuraw przenośny,

– Układnica magazynowa,

– Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny,

– Dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny,

– Dźwignik o ruchu nieprostoliniowym,

– Wyciąg towarowy,

– Podest ruchomy przejezdny,

– Podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy,

– Podest ruchomy załadowczy,

– Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych,

– Schody ruchome, chodniki ruchome,

– Dźwig osobowy,

– Dźwig budowlany,

– Dźwig towarowy mały; dźwig towarowy bez prawa wstępu osób do kabiny,

– Dźwignica linotorowa,

– Przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,

Nasze szkolenie z konserwacji charakteryzuje się elastycznym grafikiem dostosowanym do potrzeb kursantów . Każde szkolenie ma oddzielny program i daje oddzielne uprawnienia do konserwacji danego Urządzenia Transportu Bliskiego.

Celem kursu jest przygotowanie przyszłych operatorów do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i bezpiecznej pracy przy obsłudze wózków jezdniowych. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań  ( test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.
 
Szkolenia są prowadzone zarówno dla osób prywatnych zgłaszających się indywidualnie w naszym ośrodku szkoleniowym, jak i dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w całej Polsce.
 
Wymagania dla kursanta:
  • w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat,
  • ukończona szkoła co najmniej podstawowa,
  • zaświadczenie lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka
 
Mając uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych mamy zwiększone szanse na rynku pracy, może to też być pierwszym krokiem do zdobycia innych kwalifikacji przy obsłudze pozostałych urządzeń transportu bliskiego. Osoba z uprawnieniami do obsługi wózków wie, jak bezpiecznie i skutecznie obsługiwać ten sprzęt, co zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy. W wielu zakładach  pracy jest wymagane od pracowników posiadania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych, a tym samym możliwość awansu i wyższych zarobków.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Kurs na ładowarki teleskopowe jest dla osób ubiegających się o uprawnienia na wózek jezdniowy podnośnikowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem ( wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem).  Przez swoje wszechstronne zastosowanie urządzenie wykorzystywane jest przez firmy budowlane, tartaki, w rolnictwie, przez firmy instalujące konstrukcje stalowe oraz budujące drogi, hale produkcyjne, mosty, wiadukty i inne. Poprzez wymienny osprzęt wózki jezdniowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem zastępuje wózek widłowy, ładowarkę, żuraw lub podest ruchomy. Do wysięgnika karetki   możemy zainstalować widły, łyżkę, kosz do podnoszenia ludzi, hak, chwytaki, wciągarkę i wiele innych osprzętów.
 
Kurs na ładowarki teleskopowe ( wózki specjalizowane ) składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i zakończony jest egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego, po którym zostają wydane uprawnienia na obsługę urządzenia. Na podstawie w/w uprawnień można operować maszyną z dowolnie zainstalowanym osprzętem. Powyższe uprawnienia nie mają ograniczeń  co do wysokości podnoszenia, udźwigu, zamontowanego osprzętu. Uprawnienia wydawane są na 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić.
 
Warunki stawiane kandydatom
 
Kandydat na operatora powinien mieć:
– ukończone 18 lat,
– stan zdrowia umożliwiający pracę przy obsłudze wózków jezdniowych potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.
Tematyka szkolenia:
wiadomości o dozorze technicznym,
ogólne wiadomości o suwnicach,
maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
obowiązki operatora suwnic przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,
bezpieczeństwo i higiena pracy,

zajęcia praktyczne na danym typie suwnic

Egzamin i certyfikat
Szkolenie kandydatów do obsługi odbywa się w formie kursu. Kurs na operatora suwnicy składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań  ( test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
 
Szkolenia obejmują kategorie uprawnień:
  • operator suwnicy ogólnego przeznaczenia, okres ważności – 10 lat.
  • operator suwnicy ogólnego i specjalnego przeznaczenia, okres ważności – 5 lat.
Zdając egzamin z obsługi suwnic nabywamy również uprawnienia na wciągniki i wciągarki.
Zgodnie § 7. 1. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osób, o których mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje poprzez wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 
Prace na stanowisku hakowego – sygnalisty są związane z transportem ładunków za pomocą żurawi, suwnic i innych urządzeń dźwignicowych.
Kurs na operatora żurawia pozwoli na zdobycie kwalifikacji niezbędnych na stanowisku operatora z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.
Przystępując do kursu operator żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS),  powinien mieć ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku operatora żurawia.
 
Egzamin i certyfikat
Szkolenie kandydatów do obsługi odbywa się w formie kursu. Kurs na operatora żurawi składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań  ( test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek Szkoleniowy.
Szkolenia obejmują kategorie uprawnień:
  • żurawie stacjonarne, okres ważności – 10 lat
  • żurawie przewoźne i przenośne w tym HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy), okres ważności – 10 lat
  • żurawie samojezdne, okres ważności – 5 lat.
 
Ukończenie kursu na operatora żurawi ma wiele zalet, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Posiadanie uprawnień do obsługi żurawi pozwala operatorowi na bezpieczną i skuteczną pracę z tymi urządzeniami, co zmniejsza ryzyko wypadków i urazów. Uprawnienia do obsługi  żurawi w tym HDS-a umożliwia pracownikowi bardziej skuteczną i wydajną pracę, dzięki czemu praca z wykorzystaniem żurawi jest szybsza i bardziej efektywna. Uzyskanie uprawnień do obsługi żurawi może być pierwszym krokiem w kierunku zdobycia innych kwalifikacji, takich jak uprawnienia do obsługi innych urządzeń w dziedzinie budownictwa. Wiele miejsc pracy wymaga od pracowników posiadania uprawnień do obsługi żurawi, dzięki czemu posiadanie tych uprawnień może otworzyć drzwi do nowych możliwości zatrudnienia.
 
Z umiejętności zdobytych podczas szkolenia korzystają przede wszystkim ludzie zatrudnieni w transporcie drogowym oraz przy rozładunku towaru z każdego typu środka transportu.
Kurs na układnice magazynowe składa się z części teoretycznej i praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego.
Uprawnienia na układnice magazynowe wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, ważne 10 lat na terenie całej Polski. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia.
Mając uprawnienia na układnice możemy pracować na stanowisku operatora w  procesie układania ładunków w magazynach w wielu gałęziach przemysłu.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników chcących podjąć zatrudnienie na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych, podczas prac na wysokościach, montażu instalacji elektrycznych.
Kurs na operatora podestów  składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin teoretyczny trwa 30 minut, składa się z 15 pytań 
(test a, b, c, d). Aby uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań.  Po zaliczeniu części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia. Czas trwania kursu 5 dni (3 dni wykładów, 2 dni praktyki). 
Po zdaniu egzaminu  kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek Szkoleniowy. Uprawnienia ważne są 5 lat i obejmują swoim zakresem podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, nożycowe i zwyżki.