Pozostałe szkolenia

Kurs CNC przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć praktyczną umiejętność obsługi maszyn CNC, przekwalifikować się, poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje, oraz osób, które chcą podjąć zatrudnienie na stanowisku operatora maszyn CNC (tokarki, frezarki).
Na kursie operatora CNC uczymy obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki.
 
Celem szkolenia jest:
 • zdobycie umiejętności obróbki wyrobu zgodnie z otrzymaną dokumentacją technologiczną,
 • praca przy obsłudze oraz programowaniu centrów tokarskich lub frezarskich CNC,
 • zdobycie umiejętności kontroli bieżących oraz pomiarów końcowych wykonywanych wyrobów,
 • nauka doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • tworzenie i wprowadzania ręcznego programu NC;
 • nabycie umiejętności edytowania i interpretacji istniejących programów,
 • opanowanie rysunku  technicznego,
 • korzystanie z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC.
 
Po kursie wydajemy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz jest możliwość dobrowolnej certyfikacji przez TUV Rheinland.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

 • Grupa I Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
 • Grupa II Urządzenia wytwarzające, przetwarzające przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Grupa III Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 
Uczestnicy szkolenia przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Od 1 lipca 2022 weszło rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Więcej informacji
Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.
Szkolenia  BHP organizujemy indywidualnie w siedzibie naszej firmy lub na zlecenie u pracodawcy, w terminie dogodnym dla klienta.
Przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne i okresowe dla następujących stanowisk pracy:
1.      Szkolenie wstępne BHP
2.      Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
3.      Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
4.      Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

5.      Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Celem szkolenia jest zdobicie wiedzy w zakresie najważniejszych zagadnień rysunku technicznego, zrozumienie zapisów na technicznych rysunkach. 

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do samodzielnego czytania, jak i sporządzania dokumentacji rysunkowej w zakresie podstawowym.

Czas trwania szkolenia 8 h. Po zakończeniu szkolenia jest wydawany imienny certyfikat. 

Efektywna komunikacja w biznesie – współpraca i osiąganie celów
Cel edukacyjny: komunikacja jest obszarem, który występuje u każdej osoby niezależnie od funkcji jaką pełni. Komunikujemy się absolutnie wszyscy, nawet milcząc. Założenia programowe warsztatu zakładają w szczególności zagadnienia dotyczące środowiska biznesowego na linii szef-pracownik-współpracownik-klient.

Wartości lidera  i ich wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem. Warsztat kompetencji menedżerskich
Cel edukacyjny :  warsztat skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zwiększeniu świadomości nowoczesnej roli menedżera.
Podstawowym obszarem w zarządzanym zespole jest wypracowanie:
– współodpowiedzialności w osiąganiu celów,
– komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu, otwartości i lojalności,
– umiejętności analizy podejmowanych działań, obserwacji i wniosków. 

Zarządzanie czasem – skuteczny plan i realizacja zadań
Cel edukacyjny: nabycie praktycznych umiejętności planowania i organizacji czasu pracy, określania priorytetów, zarządzania własnym czasem, umiejętności pracy pod presją czasu, likwidacji czynników zakłócających pracę.

Zarządzanie stresem i emocjami – stres jako katalizator zaangażowania lub hamulec aktywności
Cel edukacyjny: warsztat skierowany jest do osób, które czują, że stres jest naturalną cechą towarzyszącą każdemu – nie zniknie  i chcą:
•    nauczyć się pracy z nim w taki sposób, żeby wykorzystać drzemiący w nim potencjał,
•    zamienić stres negatywny i paraliżujący na aktywne działanie,
•    wzmocnić odporność psychiczną.

REKRUTACYJNE KNOW-HOW – proces rekrutacji od A do Z
Cel edukacyjny: dla osób uczestniczących w programie mają być realnym wsparciem edukacyjnym rozwijającym umiejętności rekrutera. Bazują na aktualnej wiedzy w stosunku do wciąż zmieniającego się rynku pracy.

Poziom I – TECHNIKI SPRZEDAŻY – sprzedaż B2B
Cel edukacyjny: po warsztacie zdobędziesz wiedzę z zakresu:
•    wykorzystywania narzędzi sprzedażowych,
•    świadomości funkcjonowania procesu sprzedaży,
•    wpływu emocji na proces sprzedaży i relacje z klientami,
•    organizacji pracy handlowca pod kątem procesu sprzedaży.

Poziom II – Rozwój kompetencji sprzedażowych – wpływ na efektywność działu handlowego 
Cel edukacyjny: po warsztacie zdobędziesz wiedzę w zakresie:
•    koniecznych kompetencji na stanowiskach sprzedażowych,
•    świadomości, które kompetencje wymagają rozwoju.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia akcji ratowniczej ludzkiego życia przed pojawieniem się wyspecjalizowanych służb medycznych.
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do realizacji zaawansowanych i skoordynowanych działań ratowniczych od momentu wypadku  do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom ochrony zdrowia.
Uczestnicy kursu przygotowywani są do pracy w grupach ratowniczych jako kierownicy lub członkowie zespołu ratunkowego.
Szkolenie skierowane jest do:
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczej Straży Pożarnej
 • Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Policji, Wojska i innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie
Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia.
Po ukończenie kursu oraz zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego  uzyskuje się  tytułu „Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”.

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od liczebności zgłoszonej grupy.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do bezpiecznej obsługi piły spalinowej. 
Część praktyczna szkolenia jest jest przeprowadzana w terenie przy użyciu pilarki spalinowej.
Program szkolenia obejmuje  technikę ścinki i obalania drzew, okrzesywania i przerzynki,  bezpieczną obsługę i konserwację piły spalinowej.
Po zakończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie do obsługi piły spalinowej.
Osoby posługujące się pilarką, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, muszą posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi pilarek spalinowych.